Fairs / Melas
Location
District
Month
Duration (days)
Sonepur Mela Sonepur Patna Nov 30
Sorath Mela Sorath Madhubani June 15
Vaisakh Purnima Bodh Gaya Gaya April/May 15
Shivratri Mela Sayal Hazaribagh Feb 15

Forthcoming Festivals