Durgaa Kavach
Devotees usually chant the collection of shlokas called Durga Kavach during the festival of Durga puja. Durga Kavach is the part of Durga Saptashtik and is a collection of special shlokas from the Markandey Purana. 

Durga Kavach

Atha Devyaah Kavachamh
AUM Asya Shrii Chandii Kavachasya
Brahmaa Rishhih Anushhtuph Chhandah Chaamundaa Devataa
Angaanyaa Soktamaataro Biijamh Digbandha Devataa Stattvamh
Shri Jagadamba apriityarthe Saptashatii Paathaan Gatvena Jape Viniyogah
AUM Namash Chandikaayai
Maarkandeya Uvaacha
AUM Yadh_goohyam Paramam Loke Sarva Rakshaakaram Nrinaamh
Yaanna Kasya_chidaa_khyaatam Tanme Bruuhi Pitaamaha || 1 ||

Brahmo Vaach
Asti Goohya_tamam Vipra Sarva bhuuto pakaa_rakamh
Devya_astu kavacham punyam takshinash_va Mahaamune || 2 ||

Prathamam Shailaputrii cha Dvitiiyam Brahmachaarinii
Tritiiyam Chandra ghanteti Kushmaan_deti Chatur_thakamh || 3 ||

Panchamam Skandamaateti Shha_shhtham Kaatyaa_yaniiti cha
Saptamam Kaala_raatrii_ti Mahaa_gaurii_ticha_ashhtamamh || 4 ||

Navamam Siddhi_daatrii cha Nava_durgaah Prakiir_titaah
Uktaan_yetaani naamaani brahma_naiva mahaat_manaa || 5 ||

Agninaa Dahya_maanastu Shatrumadhye Gato Ra_Ne
Vishha_me Durgame chaiva bhayaarh Sharanam Gataah || 6 ||

Na Teshhaan Jaayate Kinchi_da_shubham_rana_sam_kate
Naapadam Tasya Pashyaami Shoka_duhkha_bhayam nahi || 7 ||

Yaistu Bhaktyaa Smritaa Nuunam Teshhaa.n vriddhih Prajaayate
Ye Tvaan Smaranti Deveshi Rakshase Taanna Sam_shayah || 8 ||

Preta_samsthaa tu Chaamundaa Vaaraahii Mahishhaasanaa
Aindrii Gaja_samaa_ruuDhaa Vaishhnavii Garuda_asanaa || 9 ||

Maaheshvarii vrishhaaruudhaa Kaumaarii Shikhi_vaahanaa
Lakshmiih Padmaasanaa Devii Padmahastaa Hari Priyaa || 10 ||

Shvetaruupa_dharaa Devii Iishvarii vrishha_vaahanaa
Braahmii hamsa_samaaruuDhaa Sarvaa_bharana_bhuush_hitaa || 11 ||

Ityetaa Maatarah Sarvaah Sarvayoga Saman_vitaah
Naanaa_bharana_shobhaaghyaa naanaa_ratno pasho_bhitaah || 12 ||

dritiyante RathamaaruuDhaa Devyah Krodha_samaa_kulaah
Shankham Chakram Gadaan Shaktin Halam cha Musalaayudhamh || 13 ||

Khetakam Tomaram Chaiva Parashun Paashameva cha
Kuntaayudham Trishuulam cha Shaaraam_aayudha_muttamamh || 14 ||

Daityaanaan Dehanaashaaya Bhaktaa_naama_bhayaaya cha
Dhaarayantya_ayudhaa_niittham Devaanaan cha Hitaaya vai || 15 ||

Namasteastu Mahaaraudre Mahaa_ghora_paraakrame
Mahaabale Mahotsaahe Mahaa_bhayavinaashini || 16 ||

Traahi maan Devi Dushhprekshye Shatruunaan bhayavar_dhini
Praachyaan Rakshatu Maa_maindrii Aagney_yaam_agni_devataa || 17 ||

Dakshine avatu Vaaraahii nai_rityaan khadga_dhaarinii
Pratiichyaan Vaarunii Rakshedh Vaayavyaan mriga_vaahinii || 18 ||

Udiichyaan Paatu Kaumaarii Aishaanyaan Shuuladhaarinii
Uurdhvan Brahmaani me Rakshe_dadhastaad.h Vaishhnavii Tathaa || 19 ||

Evam Dasha Disho Rakshech_chaamundaa Shava_vaahanaa
yaa me Chaagratah Paatu Vijayaa Paatu prishhThatah || 20 ||

Ajitaa Vaama Paarshve tu Dakshine Chaaparaajitaa
Shikhaamu_dyotinii Rakshedumaa Muurdhini Vyavasthitaa || 21 ||

Maalaadharii Lalaate cha Bhruvau Rakshedh Yashasvinii
Trinetraa cha Bhruvor_madhye Yama_ghantaa cha Naasike || 22 ||

Shankhinii chak_shu_shhor_madhye Shrotrayorrdvaa_vaasinii
Kapolau Kaalikaa Rakshet_karnamuule tu Shaankarii || 23 ||

Naasikaayaan Sugandhaa cha Uttaroshh_the cha Charchikaa
Adhare Chaam_Ritakalaa Jihvaa_yaan cha Sarasvatii || 24 ||

Dantaanh Rakshatu Kaumarii kanthadeshe tu chandikaa
Ghantikaan Chitra_ghantaa cha Mahaa_maayaa cha Taaluke || 25 ||

Kaamaakshii Chibukam Rakshedh Vaacham me Sarvamangalaa
Griivaayaan Bhadrakaalii cha prishhTha_vamshe Dhanur_dharii || 26 ||

Niilagriivaa Bahihkanthe Nalikaan Nalakuubarii
S_kandhayoh Khanginii Rakshedh Baahuu me Vajradhaarinii || 27 ||

Hastayordan_dinii Rakshed_ambikaa Chaanguliishhu cha
Nakhaajn_chhuuleshvarii Rakshet_kukshau_rakshet_kuleshvarii || 28 ||

S_tanau_rakshen_mahaadevii Manahshoka_vinaashinii
Hridaye Lalitaa Devii Udare Shuula_dhaarinii || 29 ||

Naabhau cha Kaaminii Rakshedh Guhyam Guhyeshvarii tathaa
Puutanaa Kaamikaa me Dhram Gude Mahishha_vaahinii || 30 ||

Katiyaa.n Bhagavatii Rakshej_jaanunii Vindhya_vaasinii
Janghe Mahaabalaa Rakshet_sarvakaama_pradaayinii || 31 ||

Gulpha_yornaarasi.nhii cha Paada_prishhThe tu Taijasii
Paadaanguliishhu Shrii Rakshet_paadaadha_stala_vaasinii || 32 ||

Nakhaanh Damshh_Traakaraalii cha keshaa.nsh{}chaivo{dhva}.rkeshinii
Roma_kuupeshhu Kauberii TvachaM Vaagiishvarii tathaa || 33 ||

Raktama_jjaava_saamaan_saan_yasthi_medaa.nsi Paarvatii
Antraani Kaala_raatrishcha Pittam cha Mukutesh_varii || 34 ||

Padmaavatii Padmakoshe Kaphe Chuu_DaamaNis_tathaa
Jvaalaamukhii Nakha_jvaalaa_mabhedyaa Sarva_sandhi_shhu || 35 ||

Shukram Brahmaani me Rakshech_chhaayaa.n Chhatresh_varii tathaa
Aham_kaaram Mano Buddhin Rakshen_me Dharma_dhaarinii || 36 ||

Praanaapaanau Tathaa Vyaanam_udaanam cha Samaa_na_kamh
Vajra_hastaa cha me Raksheth_praanam Kalyaana_shobhanaa || 37 ||

Rase Ruupe cha Gandhe cha Shabde Sparshe cha Yoginii
Sattvam Rajasta_mashchaiva Rakshen_naaraayanii sadaa || 38 ||

Aayuu Rakshatu Vaaraahii Dharmam Rakshatu Vaishhnavii
Yashah Kiirti.n cha Lakshmiin cha Dhanam Vidyaan cha Chakrinii || 39 ||

Gotra_mindraani me Rakshet_pashuunme Raksha Chandike
Putraan.h Rakshen_mahaa_lakshmiir_bhaaryaan Rakshatu Bhairavii || 40 ||

Panthaanam Supathaa rakshen_maargam Kshemakarii tathaa
Raajadvaare Mahaa_lakshmiir_vijayaa Sarvatah Sthitaa || 41 ||

Rakshaa_hiinam tu Yatsthaa_nam Varjitam Kavachena tu
Tatsarvam Raksha me Devi Jayantii Paapa_naashinii || 42 ||

Pada_mekam na Gach_chhettu Yadiichchhech_chhu_bhamaat_manah
Kavache_naavrito NityaM Yatra Yatraiva Gachchhati || 43 ||

Tatra Tatra_artha_laabhashcha Vijayah Saarva_kaamikah
Yam Yam Chinta_yate Kaamam Tam Tam Praapnoti nish_chitamh .
Paramaish_varya_matulam Praapsyate Bhuutale Pumaanh || 44 ||

Nirbhayo Jaayate martyah samgraa_meshhva_paraajitah
Trailokye tu Bhavet_puujyah Kavache_naav_Ritah Pumaanh || 45 ||

Idam tu Devyaah Kavacham Devaa_naamapi Durlabhamh
Yah PaTheth_prayato Nityam Trisandhyam Shraddhayaan_vitah || 46 ||

Daivii Kalaa Bhavet_tasya Trailokyeshhva_paraajitah
Jiivedh Varshhashatam saagrama_pamrtyuvi_varjitah || 47 ||

Nashyanti Vyaadhayah Sarve Luutaa_vispho_Takaadayah
S_thaavaram Jangamam Chaiva Kritrimam Chaapi Yadvishhamh || 48 ||

Abhi_chaaraani Sarvaani Mantra_yantraani Bhuutale
Bhuu_charaah Khe_charaash_chaiva_jalajaash_chopa_deshikaah || 49 ||

Sahajaa Kulajaa Maalaa Daakinii Shaakinii Tathaa
Antariksha_charaa Ghoraa Daakin_yashcha Mahaabalaah || 50 ||

Graha_bhuuta_pishaachaa_shcha Yaksha_gandharva_raakshasaah
Brahma_raakshasa_vetaalaah Kushhmaandaa Bhairavaadayah || 51 ||

Nashyanti Darshanaattasya Kavache Hridi Samsthite
Maano_nnatir_bhavedh Raag_yastejov_Riddhikaram Paramh || 52 ||

Yashasaa vard_dharte so.api Kiirti Mandita_bhuutale
Japet_sapta_shatiin Chandiin kritvaa tu Kavacham Puraa || 53 ||

Yaavad_bhuu_mandalam Dhatte Sashaila_vanakaana_namh
Taavattishh_Thati medinyaan Santatih Putra Pautrikii || 54 ||

Dehaante Paramam S_thaanam Yatsu_rai_rapi Durlabhamh
Praapnoti Purushho Nityam Mahaamaayaa Prasaadatah || 55 ||

Labhate Paramam Ruupam Shivena Saha Modate .. AUM || 56 ||


Durga Kavach Mantra Suati Videoदुर्गा मां का कवच हिंदी में पढ़ें, क्लिक करें

Cricket Betting Guide in India

Forthcoming Festivals