Fairs / Melas
Location
District
Month
Duration (days)
Vautha Fair Vautha Ahmedabad Nov 6
Somnath Fair Patan Junagarh Nov 6
Rajim Mela Rajim Raipur Feb 30
Dassera Mela Jagdalpur Bastar Oct 7
Narsinghji Fair Gomitpur Ahmedabad Nov 1
Bhavnath Fair Junagarh Junagarh Feb 1
Navratri Fair Ambaji Bansakantha Sep 10
Lilipari Krama Fair Junagarh Junagarh Nov 5
Manekthari Poonam
Fair
Dakor Kheda Sep 1
Gadadhar Fair Shyamlaji Sabarkantha Nov 7
Gokulasthami Fair Surat Surat Aug 7

Forthcoming Festivals