Fairs / Melas
Location
District
Month
Duration (days)
Kumbh Mela Nashik Nashik Once In 12 Yrs NA
Sharda Utsav Nagpur Nagpur Oct/Nov 10
Ganesh Festival Sangli Sangli Aug/Sep NA

Forthcoming Festivals